Edukacja domowa

Współpracujemy z Centrum Nauczania Domowego

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Bielsku-Białej współpracuje ściśle z Centrum Nauczania Domowego, które oferuje opiekę merytoryczną i dydaktyczną, aby nauczanie w domu było jak najbardziej efektywne i dopasowane do potrzeb każdego dziecka.

Dzięki tej współpracy nasi uczniowie i ich rodzice mogą bezpłatnie korzystać z wielu udogodnień.

01.

Dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów, zgodnych z obowiązującą podstawą programową.

02.

Testów sprawdzających wiedzę i pomagających w przygotowaniu do egzaminów.

03.

Udziału w zajęciach on-line z nauczycielami (wykłady i zajęcia grupowe).

04.

Dostępu do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć lekcyjnych i repetytoriów, zgodnych z obowiązującą podstawą programową.

05.

Zajęć rozwijających pasje i zainteresowania uczniów.

06.

Telefonicznego wsparcia dydaktycznego.

07.

Udziału w konkursach i programach motywacyjnych.

08.

Możliwości kontaktu z rówieśnikami z całej Polski.

09.

Szkoleń, informatorów i poradników dla rodziców – nauczycieli swoich dzieci.

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa to nauka bez ławek, ocen,  sprawdzianów i kartkówek, w której rodzic ma realny wpływ na to czego i jak będzie uczyło się jego
dziecko.

Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z podstawą programową na danym poziomie nauczania.

Dzieci korzystające z trybu nauczania domowego zostają zapisane do szkoły stacjonarnej, w której formalnie są uczniami, jednak nie mają obowiązku uczęszczania na tradycyjne lekcje. Uczniowie otrzymują legitymację szkolną i mają prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu klasyfikacyjnego.

Domowe nauczanie w Polsce reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe, pozwalający na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane. Zgodnie z prawem, każde dziecko od zerówki do ukończenia szkoły średniej może uczyć się w trybie nauczania domowego.

Jak wygląda edukacja domowa w naszej szkole?

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Bielsku-Białej to miejsce przyjazne edukacji domowej. Doskonale rozumie założenia Szkoły domowej i proponuje indywidualne podejście do każdego ucznia. Nasi rodzice mogą liczyć na pełne wsparcie w zakresie:

Dodatkowo udział
w licznych zajęciach dodatkowych

Jeśli chcesz poznać pełną ofertę zajęć dodatkowych, zostaw maila, a odezwiemy się do Ciebie.

Egzaminy klasyfikacyjne

Każdy uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą musi przystąpić do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej – zawierają one zakres materiału z części podstawy programowej realizowanej podczas całego roku szkolnego. Do egzaminu uczeń może przystąpić w dowolnym momencie w trakcie trwania roku szkolnego, po uzgodnieniu terminu z dyrektorem szkoły, jednak nie później niż w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych.

Jak rozpocząć naukę w domu?

Zgodnie z prawem oświatowym dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Zezwolenie może zostać wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania, pod warunkiem dostarczenia kompletu dokumentów od rodziców lub prawnych opiekunów.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty
W związku z ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, od dnia 1 lipca 2021 r. wejdą w życie dwie istotne zmiany: edukacja domowa będzie dostępna bez rejonizacji oraz opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowiącej załącznik do wniosku. Oznacza to, że rodzic będzie mógł aplikować do dowolnej szkoły w Polsce, wystarczy złożyć poniższe dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły,
  • wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,
  • oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
  • zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych. 

Pomagamy rodzicom i dzieciom na każdym etapie przejścia dziecka na tryb nauczania domowego. Posiadamy gotowe wzory dokumentów. Jeśli nie wiesz, jak rozpocząć taki proces, skontaktuj się z nami.

ZAPIsy

Jeżeli chcesz realizować nauczanie domowe w naszej placówce, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.