Zarządzanie Placówkami Oświatowymi Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Rozwój edukacji w szkołach DaVinci

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Miejsce realizacji projektu:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa DaVinci,

Bystrzańska 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa DaVinci im. Marii Montessori

Bystrzańska 5, 43-300 Bielsko-Biała

Celem projektu: Wzrost kompetencji kluczowych 40 uczniów i uczennic uczęszczających do Niepublicznych Szkół Podstawowych Da Vinci w Bielsku-Białej, w tym: wsparcie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, wsparcie uczniów zdolnych oraz podniesienie efektywności kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli pracujących w placówka do których skierowany jest projekt, oraz doposażenie szkół i stworzenie w nich warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w okresie 01.09.2021 do 31.12.2022 r.

 

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Doposażenie placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
  2. Realizacja zajęć metodą eksperymentu, z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 40 uczniów,
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla 5 nauczycieli z placówek edukacyjnych z terapii ręki, integracji sensorycznej, bioffedbacku.

 

Efektem projektu będzie:

– doposażenie placówek w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,

– uzyskanie przez 32 uczniów kompetencji kluczowych,

– uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 5 nauczycieli,

 

Wartość projektu: 211.925,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 180.136,25 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2021r. – 31.12.2022r.